Citation Formats

MLA

, shana. Shana2.

APA

, s. shana2.

Chicago

, shana. Shana2.